[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت مخابرات ایران

تاریخ ٣ مرداد ١٣٥٨

شماره ٥٤٦٨ /٤٢٧٠ / ١١١

پیوست

 

آقای نصرت اله خلیقی

متصدی باجه تلگراف- کل مخابرات استان اصفهان

 طبق تصمیم متخذه در جلسه مورخ ٢٨ خرداد ١٣٥٨ کمیته سه نفری باستناد اصلاحیه ماده ٧٤قانون استخدام کشوری مصوب ٢٨ اسفند  ١٣٥٣ و با رعایت نظریه شماره ٣٠١٩ / ٤ مورخه ١٧ آبان ١٣٥٤ دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با استفاده از ٢٣٨روز مرخصی شما که تاریخ شروع آن ١٠ مرداد ١٣٥٨ میباشد از تاریخ ٧ فروردین ١٣٥٩ بافتخار بازنشستگی نائل میشوید میزان حقوق بازنشستگی شما متعاقباً تعیین و طی حکم جداگانه‌ای بشما ابلاغ خواهد شد./ا

ناصر وهداد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

[امضا]

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

١٤٤٠٤ /[تاریخ:] ٣ مرداد ١٣٥٨

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]