[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره -----

ضمیمه -----

 

رونوشت حکم

آقای مهندس علی اصغر بزرگی رئیس بخش خط و ابنیه ناحیه جنوب شماره ۱۰۶۱۹ طبق تبصره /۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کل کشور در تاریخ ۱ آذر ۱۳۳۹ از پایه هفت مهندسی به پایه هشت مهندسی و / ۱۹۸۰۰ ریال حقوق ترفیع مییابید – نرخ کسور بازنشستگی بمأخذ ۸% و تفاوت ماه اول بسود دولت و صندوق بازنشستگی برداشت خواهد شد ضمناً پرداخت ما به‌التفاوت و تاریخ استفاده از آن موکول به تأمین اعتبار و صدور دستور جداگانه خواهد بود

راه‌آهن دولتی ایران

 

۸۱۴

۱۰ خرداد ۴۳

 

از لحاظ مذهب به استناد برگ تقاضای شغل که به امضاء ذینفع و معرف و رئیس اداره خود رسیده و مذهب در آن اسلام قید شده است گواهی میشود شماره ۲۵/ ۱۱۶۱۵ تاریخ ۵ خرداد ۴۴ مبلغی که بایستی عاید صندوق بازنشستگی شود تفاوت مقرری ماه اول نرخ کسور بازنشستگی ۸% مابه‌التفاوت در صورت وجود اعتبار از تاریخ ۱ فروردین ماه ۴۳ قابل پرداخت است از طرف مدیرکل بازنشستگی کشوری – مصطفی کاظمینی

سه رونوشت به:

اداره حسابداری راه‌آهن

رونوشت به ناحیه راه‌آهن جنوب

رونوشت ناحیه راه‌آهن جنوب به آقای مهندس علی‌اصغر بزرگی

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]