[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

اداره -----

ناحیه -----

شماره -----

تاریخ -----١٣٣

پیوست -----

گروه رسیدگی به شکایات وزارت راه

موضوع: شکایت آقای همتی رئیس کارگزینی ناحیه جنوب

با اعاده عین شکواهیه آقای محسن همتی که بشماره [حذف شده]  - [تاریخ:] ۱۲ مهر ۱۳۳۷ دفتر وزارتی به ثبت رسیده اشعار میشود.

چون آقای همتی در تعرفه خدمتی خود مذهبش را بهائی نوشته لذا طبق دستور کلی تاکنون حکمش صادر نشده است.

راه‌آهن دولتی ایران

۱۶۱۴۱ -[تاریخ:] ۲۶ مهر ۱۳۳۷

رونوشت بناحیه راه‌آهن جنوب ارسال میشود که مشکل کار را بمشارالیه حالی نمائید.

راه‌آهن دولتی ایران

رونوشت به آقای همتی ابلاغ میشود.

رئیس ناحیه راه‌آهن جنوب کاویانی

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۲۴۸۶۹

٢٩ مهر ٣٧

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]