[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره کل دانشکده پزشکی و بیمارستان‌ها

شماره ۵۹۴۶۵

تاریخ ۲۳ بهمن ۴۷

پیوست -----

 

[آرم] شیر و خورشید

دانشگاه تهران

 

آقای دکتر فروهی برنده مسابقه استانداری رشته انستزی دانشکده پزشکی

از این تاریخ محل خدمت شما به سمت استادیار تمام وقت در بیمارستان‌های امیراعلم و زنان تعیین می‌شود مقتضی است هر چه زودتر به بیمارستان مذکور مراجعه و مشغول انجام وظیفه شوید حقوق شما از تاریخ اول فروردین‌ماه ۴۸ پس از تأمین اعتبار به‌موجب حکم جداگانه پرداخت خواهد شد. گ

سرپرست دانشکده پزشکی. دکتر سمیعی

[امضا]

 

شماره ۲

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]