[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شرکت مخابرات ایران

کل مخابرات استان اصفهان

تاریخ٩  تیر ١٣٦٢

شماره ١٧٠٦٠ / ٧٦١

 پیوست.

بسمه تعالی

شهادت فیض عظیمی است که نصیب هر کسی نمیشود. امام خمینی

آقای نصرت اله خلیقی [حذف شده] کارمند بازنشسته کل مخابرات اصفهان

یک نسخه رأی قابل پژوهش شماره ٣٤مورخ ٢ تیر  ٦٢هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی مخابرات استان اصفهان مبنی بر انفصال دائم شما از خدمات دولتی بپیوست ابلاغ میگردد.

 محمدجواد راستی

مدیر کل مخابرات استان اصفهان

[امضا]

رونوشت: اداره کل کارگزینی- اداره انتصابات بانضمام فتوکپی رأی فوق‌الذکر

دفتر بازرسی

امور مالی

اداره بازنشستگی-اداره ثبت سوابق و آمار پرسنلی

اداره طرح ریزی خط مشی پرسنل- اداره روابط انسانی

اداره حقوق و مزایا-اداره حسابداری-هیئت بدوی

بازسازی نیروی انسانی مخابرات استان اصفهان بانضمام

خلاصه پرونده نامبرده-کارگزینی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]