[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نفت

تاریخ ٣ مهر ۱۳۶۱

شماره هب آ/٩– ٢٩٧

پیوست

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

رأی شماره ٢٢ (بیست و دو) تاریخ ۴ شهریور ۱۳۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی شماره ٩ آبادان

نوع اتهام عضویت در فرقه ضاله بهائیت

 

گردش کار: پرونده اتهامی آقای / خانم درخشنده نام خانوادگی حق‌جو فرزند حسین آقا متولد سال ١٣١٢ شمارۀ شناسنامه [حذف شده]  صادره از کاشان پست سازمانی پرستار ارشد سابقه کار ١٣ سال و ۴ ماه محل کار آبادان شماره پرسنلی مستخدم [حذف شده] تحصیلات لیسانس پرستاری مجرد /متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ۴ شهریور ۱۳۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد: (طبق نامه شماره ه ب آ/٩–۷۵ مورخ ١١ مرداد ۶۱ بعلت عدم حضور در موعد مقرر رأی غیاباً صادر گردید.)

 

((رأی هیأت))

با توجه به مدارک موجود در پرونده مربوطه و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده امر اتهام منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است و جرم نامبرده منطبق است با

١– عضویت در فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ٨ ماده ٢٩

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۶۰ که مستنداً به بند ١١ ماده ۲۰ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت محکوم میگردد. ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم (اعم از واقعی یا قانونی) قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌باشد ×

هیأت بدوی: شماره ٩ آبادان

از طرف [امضا]

[مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

حکم شماره ه ب آ ٩-٢٩٧ مورخ ٣ مهر ۶۱ در تاریخ ٨ آبان ۶۱ رؤیت گردید

درخشنده حق‌جو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]