[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بسمه تعالی

شماره ۴۹/-۴۳

تاریخ ۵  فروردین ٧٠

 

آقای سهراب دوستدار- کارمند بازنشسته

نشانی: تهران، [آدرس]

به پیوست یک نسخه رأی قابل‌تجدید نظر شماره ۱۱۴ مورخ ٢٨ بهمن ۶۹ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص انفصال دائم شما از خدمات دولتی جهت اطلاع ارسال میشود. مقتضی است رسید رأی مذکور را با قید تاریخ رؤیت و امضاء به آورنده نامه تحویل نمایید. ع

ابوالفضل طهماسبی

مدیرکل کارگزینی

[امضا]

رونوشت:

- اداره انتصابات و ترفیعات جهت پیگیری

- نامه رسانی جهت اخذ رسید رأی مذکور و تحویل آن به این اداره کل

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

سه‌شنبه ۶ فروردین ١٣٧٠ دریافت شد

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]