[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بانک سپه

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ١٠ خرداد ۱۳۶۲

شماره: ۵۱۶۴

پیوست

 

به: خانم ژاله مهاجرین

از: اداره کارگزینی

موضوع: ابلاغ رای

بدینوسیله رای شماره ٣٠ مورخ ۲۶  اردیبهشت ۶۲ قابل پژوهش هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی تهران مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی و موسسات وابسته به دولت پیوست ارسال. خواهشمند است چنانچه رای فوق مورد اعتراض میباشد مراتب را ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ کتباً به این اداره و هیئت تجدید نظر اعلام در غیر اینصورت رای فوق به مرحله اجرا در خواهد آمد.

اداره کارگزینی

[امضا]

 

شرکت سهامی با سرمایه هشت میلیارد ریال تماماً پرداخت شده شماره ثبت ۴۲۹۳ تلگرافی، سپهبانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]