[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۶۰/ ۶۷۰         

تاریخ ۳ تیر ۷۵

شماره شما

[آرم]

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

 

بسمه تعالی

به: سازمان تأمین اجتماعی –ریاست محترم شعبه ۴ – اصفهان

از: امور بازنشستگی

موضوع: آقای اسدالله رحیمی بیمه‌شده شماره [حذف شده]

بازگشت به نامه شماره ۷۵۴۸/ ف/۹۰۱۴ مورخ ۱۲ اردیبهشت ۷۵:

۱: نامبرده فوق از کارکنان تغییر وضعیت یافته می‌باشد که از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۵۹ از شمول مقررات سازمان تا مین اجتماعی خارج و تحت پوشش آئین‌نامه استخدامی " هما" قرار گرفته است.

۲: از تاریخ ۱ مهر۱۳۶۰ بافتخار بازنشستگی نائل شده است.

۳: از تاریخ ۵ دی ۱۳۶۰ بعلت عضویت در فرقه ضاله در اجرای رأی قطعی هیئت بد وی بازسازی و بر اساس بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به انفعال دائم محکوم شد و حکم صادره به ایشان ابلاغ‌شده است.

مراتب جهت اطلاع اعلام میگردد.

علی‌اصغر دانش

رئیس ارشد بازنشستگی

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

[یادداشت دستخطی در پائین صفحه]

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]