[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشاورزی

سازمان کشاورزی استان مازندران

شماره ۳ / ۱۴۳۷۳ / ک

تاریخ ۳۰ دی ۷۴

پیوست-----

بسمه تعالی

مدیریت کل محترم دفتر مقام عالی وزارت

با سلام

عطف به مرقومه شماره ۳۰۱۱ / ۱۹۸۰۱ [تاریخ:]-۱۸  آذر ۷۴ باستحضار میرساند آقای بهرام نبی الهی باستناد بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از خدمات دولتی اخراج گردید و حقوق بازنشستگی نامبرده قطع گردید. %ح

با احترام

مرتضی سخن‌سنج

رئیس سازمان کشاورزی استان مازندران

[امضا]

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

وزارت کشاورزی

دفتر وزیر

شماره: ۲۳۵۵۹

تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۷۵

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

بسمه تعالی

آقای مشیری

شکیبا

۹ بهمن ۷۴

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]