[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دانشگاه آزاد ایران

دانشگاه ابو ریحان

مدرسه عالی ترجمه

مدرسه عالی شمیران

دانشگاه دماوند

پژوهشکده فرهنگ ایران

دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدرسه عالی ادبیات و زبانهای خارجی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت فرهنگ و آموزش عالی

مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

شماره ۹۰۶۵ / ١

تاریخ: [ناخوانا]

پیوست -----

بسمه تعالی

ما میخواهیم یک دانشگاهی داشته باشیم بعد از چند سال دیگر تمام حوائج خودمان را خودمان تحصیل کنیم.

"امام خمینی"

 

آقای کرامت الله فروغی

پیرو ابلاغ شماره ۲۶۱۴ /٢ مورخ ٢٣ فروردین ١٣۶۱مبنی بر تعلیق شما از خدمت و با توجه بنامه شماره ۱۷۵-۱۴۸۰ [تاریخ:] ٢٩ اردیبهشت ١٣۶۱ رئیس مراکز آموزشی مجتمع دانشگاهی خراسان که در آن قید گردیده شما در جلسه مورخ ٢٨ اردیبهشت ١٣۶۱ شورای آن مرکز شرکت و صریحاً به عضویت خود در فرقه ضاله بهائیت اعتراف نموده‌اید لذا ابلاغ تعلیق شما از تاریخ صدور تبدیل به اخراج میگردد و نظر باینکه استخدام شما بجهت عدم تدین به یکی از ادیان رسمی کشور از ابتدا مخدوش بوده است بدینوسیله بشما ابلاغ میشود که از تاریخ وصول این نامه (۱۵ روز پس از صدور) نسبت به واریز وجوهی که تحت عنوان حقوق از بیت‌المال دریافت داشته‌اید بخزانه دولت اقدام نمائید./ش

 

از طرف رئیس مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی

محمد حسن احمدی

[امضا]

[آدرس]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

آدرس – [آدرس] آقای کرامت الله فروغی (جهت تنظیم دادخواست)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]