[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

[مهر رسمی]

 

اداره

بتاریخ  مرداد   ۳    [؟]

شماره۴۲ /۴۹۷۴

پیوست

 

آقای جهانخواه زارع- مسئول باجه‌ها

(اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان)

 

طبق تصمیم مورخ ٢٨   اردیبهشت ۵۹ هیئت پاکسازی وزارت پست و تلگراف و تلفن، بموجب این ابلاغ با استناد لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران از تاریخ ٢٨   اردیبهشت ۵۹از خدمت اخراج میشوید.

محمود قندی

[امضا]

وزیر پست و تلگراف و تلفن

 

 

رونوشت به:

۱-مدیریت کل امور مالی جهت اطلاع و اقدام

۲-دفتر وزارت جهت اطلاع

۳-دفتر بودجه

۴-مدیریت کل امور اداری جهت اطلاع و اقدام

۵-اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان جهت ابلاغ حکم

۶-سازمان بازنشستگی کشوری جهت اطلاع

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

کارگزینی فوراً حکم را بنامبرده و سایر دستگاههای زیر را ابلاغ نمائید

۱۴  خرداد  ۵۹

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره ۲۷۴۷ - [تاریخ:] ۱۴  خرداد  ۵۹

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

رونوشت جهت اطلاع و پرداخت حقوق مدت ایامی که در خرداد ماه مشغول به [تاریخ:] بودم به واحد امور مالی دارائی زاهدان ابلاغ میگردد.

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]