[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

بسمه تعالی

اداره کل امور مالی

پیرو حکم شماره ۶۹۶۱ مورخ ٣ تیر ۵۸ چون طبق رأی شماره ۱۵ مورخه ٢٠ آبان ۶۱ هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی سازمان ثبت احوال کشور خانم فروغ میثاقیه بجرم پیرو فرقه ضاله بهائیت بودن باستناد بند١١ ماده ٢٠ قانون بازسازی محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی گردیده است و حکم انفصال طی شماره ۱۰۶۳۲/ک- [تاریخ:] ۳۰ آذر ۶۱ صادر شده لذا حقوق بازنشستگی مشارالیها بمبلغ ۳۸۳۰۰ ریال از تاریخ صدور رأی ۲۰ آبان ۶۱ قطع و بسود صندوق بازنشستگی کشوری ضبط میگردد/ص

قاسم خدادوست

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور

[امضا]

۱۳ بهمن ۶۱

 

رونوشت:

۱-سازمان بازنشستگی در چهار نسخه بانضمام فتوکپی حکم شماره ۶۹۶۱- [تاریخ]  ۳  تیر ۵۸ و رأی شماره ۱۵ مورخه ۲۰ آبان ۶۱ و حکم انفصال دائم بشماره ۱۰۶۳۲/ک مورخ ۳۰ آذر ۶۱

۲ -خانم فروغ میثاقیه ساکن تهران [آدرس]

 

سخن هفته

کسی که برای خدا کار بکند هیچوقت شکست برایش نیست.امام خمینی

[امضا]

۱۱ بهمن ۶۱

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در حاشیه صفحه]

۱۲۶۵۴رک

۱۳ بهمن ۶۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]