[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نسخه مخصوص ابلاغ به متهم

فرم شماره ١

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

رأی شماره پانزده تاریخ ٢٠ مهر ۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی  شماره ٣ وزارت پست و تلگراف و تلفن

نوع اتهام عضویت فرقه ضاله بهائیت

گردش کار: پرونده اتهامی آقای محمدمهدی نام خانوادگی نجفی فرزند محمد ابراهیم متولد سال ۱۳۱۵ شماره شناسنامه [حذف شده] صادره از قم پست سازمانی اپراتور – بهره بردار سابقه کار ٢٠ سال محل کار  امور بهره برداری ، خدمات تلفنی شماره پرسنل مستخدم [حذف شده]  تحصیلات سوم متوسطه متأهل توسط هیأت مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت در جلسه مورخ ٢٠ مهر ۶۱ با در نظر گرفتن مستندات ارائه شده رأی خود را به شرح زیر اعلام میدارد.

 

"رأی هیأت "

با توجه به اظهارات و نظریه کارشناس × ، اظهارات مطلعین × و مدارک بدست آمده و با توجه به سایر اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده اتهام /اتهامات منتسب به متهم بنظر هیأت ثابت و محرز است . جرم نامبرده منطبق است با

١-  عضویت فرقه ضاله بهائیت موضوع بند ١ ماده ١٩و

قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۵ مهر ۱۳۶۰ که مستنداً به بند ٨ ماده ٢٩ قانون مذکور به انفصال دائم از خدمات محکوم میگردد:

این رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مذکور قطعی و لازم‌الاجرا است -----

ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر می‌باشد

از طرف هیأت بدوی : شماره ٣

[امضا]

٢٠ مهر ۶۱

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

شماره  ۶۸ / ٣ / ب ٧

تاریخ ٢١ مهر

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]