[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع – ٣٢ (٢-۵۲) سازمان امور اداری استخدامی کشور

١-وزارت /موسسه : سازمان غله کشور

٢- شماره مستخدم : [حذف شده]

٣-نام، خانم /آقای : بهروز   

۴- نام خانوادگی: ملکان نجف‌آبادی

۵- نام پدر: علی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور : شماره شناسنامه: [حذف شده] محل صدور: دهستان ----- بخش ----- شهرستان: نجف‌آباد استان/ فرمانداریکل :اصفهان.

٧- محل تولد :نجف‌آباد

٨- تاریخ تولد: روز: ۲۵ماه: ٩ سال: ۱۳۲۶

٩- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: فوق‌دیپلم رشته: آزمایشگاه

١٠ – عنوان پست ثابت سازمانی : تکنیسین آزمایشگاه

١١ – رسته : کشاورزی رشته: تکنیسین حفظ نباتات طبقه: سه

١٢ – گروه : شش

١٣– پایه:هشت

۱۴- واحد سازمانی: اداره کل غله استان اصفهان

۱۵- محل خدمت: دهستان -----بخش ----- شهرستان اصفهان استان /فرمانداریکل اصفهان

۱۶ – مجوز: تاریخ: ----- شماره:-----

١٧ – نوع حکم: اخراج

١٨ – شرح حکم :

نظر باینکه باستناد رأی شماره صد و سه مورخ ۸ تیر۶۵ ،هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری غیبت غیرموجه بیش از دو ماه نموده‌اید لذا بدینوسیله از تاریخ اجرای این حکم به خدمت شما خاتمه داده میشود. بدیهی است از تاریخ فوق هیچگونه سمت و حقوقی در این سازمان نخواهید داشت.

١٩ – حقوق ، مزایا و فوق‌العاده‌ها

الف – حقوق پایه گروه : ---- ریال

ب- تفاوت تطبیق حقوق: ----- ریال

پ – مجموع مزایای مستمر و مزایای موقت شغل /فوق‌العاده شغل: ----- ریال

ت – تفاوت تطبیق مزایا: ----- ریال

ث – فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور :----- ریال

ج – فوق‌العاده بدی آب و هوا: ----- ریال

چ – فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی :----- ریال

ح – فوق‌العاده محل خدمت:----- ریال

خ – سایر مزایا:----- ریال

جمع :----- ریال

٢٠ – حقوق ف مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ ( به حروف)----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- قابل پرداخت است.

٢١ – تاریخ اجرای حکم  ۱ دی ۶۴                                                                 

٢٢- تاریخ صدور و شماره حکم : تاریخ ۳۱ تیر [؟] شماره ۲۴۳۲۴۰/۵۱

٢٣ – نام و نام خانوادگی مقام مسئول : مجتبی غفاری

عنوان پست ثابت سازمانی: معاون اداری و مالی

امضاء [امضا]

نسخه : مستخدم

رونوشت: اداره کارگزینی – اداره کل غله استان اصفهان – هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری – آمار پرسنلی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]