[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

حکم کارگزینی

فرم ع ۳۲ (۴ - ۵۲) سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۱-وزارت: آموزش و پرورش

۲- شماره مستخدم: [حذف شده]

۳- نام: خانم/آقای: [حذف شده]

۴- نام خانوادگی: [حذف شده]

۵- نام پدر: هادی

۶- شماره شناسنامه و محل صدور: شماره شناسنامه: [حذف شده]، محل صدور: شهرستان [حذف شده] استان [حذف شده]

۷- محل تولد: [حذف شده]

۸- تاریخ تولد: روز ۱۱ ماه اسفند سال [حذف شده]

۹- بالاترین مدرک و رشته تحصیلی: بالاترین مدرک: دیپلم، رشته: طبیعی

۱۰- عنوان پست ثابت سازمانی: آموزگار

۱۱- رسته: آموزشی و فرهنگی، رشته: آموزگاری، طبقه: ۵

۱۲- گروه: ۶

۱۳- پایه: ۹

۱۴- واحد سازمانی: آموزش و پرورش ناحیه دو شیراز

۱۵- محل خدمت: شهرستان شیراز استان فارس

۱۶- مجوز: تاریخ: -----، شماره: -----

۱۷- نوع حکم: حکم خروج خدمت

۱۸- شرح حکم: باستناد ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری چون متدین به هیچ‌کدام از ادیان رسمی کشور نمیباشد لذا از تاریخ صدور این حکم بخدمت شما در وزارت آموزش و پرورش خاتمه داده میشود.

۱۹- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌ها -----

۲۰- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در این حکم جمعاً به مبلغ) بحروف(----- ریال پس از وضع کسور قانونی از اعتبار ----- فصل ----- مواد ----- قابل پرداخت است.

۲۱- تاریخ اجرای حکم: تاریخ صدور

۲۲- تاریخ صدور و شماره حکم تاریخ: ۱۸ خرداد ١٣۵۹ شماره: ۱۶۷۳۲

۲۳- نام و نام خانوادگی مقام مسئول: ابوالاحراری

عنوان پست ثابت سازمانی: مدیرکل آموزش و پرورش انقلاب اسلامی فارس.

امضاء: [امضا] ۱۸ خرداد ١٣۵۹

نسخه: مستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]