[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 [آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی

استان مازندران

شبکه بهداری و بهزیستی

نوشهر  چالوس

شماره: ۱۵۷۳

تاریخ: ١٠ تیر۶۰

پیوست: -----

 

بسمه تعالی

خانم الوهیه کیان

باستناد نامه شماره ١٨/م- [تاریخ:] ٢١ خرداد ۶۰ سازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران و با توجه به پاسخ مورخه ٣١ خرداد ۶۰ شما از تاریخ ١ تیر۶۰ هیچگونه سمتی در آموزشگاه بهیاری چالوس ندارید. م

دکتر سید نصراله فتاحی

سرپرست شبکه بهداری نوشهر چالوس

[اسم و امضا]      

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]