[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

راه‌آهن دولتی ایران

اداره

ناحیه

شماره ۲۹۶۸۲

تاریخ ۶ اسفند ۱۳۴۱

پیوست

 

شماره کارمندی [حذف شده]

آقای احسان‌اله فریدیان کمک راننده در بخش جریه ناحیه طهران

باستناد تبصرۀ ٢ ماده ٢ قانون متمم قانون اجاره پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های آذر و دی ١٣٢٣ کل کشور و با رعایت مقررات آئین‌نامۀ استخدامی راه‌آهن با احتساب دو سال مدت خدمت زیر پرچم از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۱ مبلغ ۶۰۰ ریال اضافه حقوق در بارۀ شما برقرار و جمع حقوق شما از تاریخ مزبور به ۴۸۰۰ ریال از ستون ۵ درجه ١ جدول شمارۀ ۵ بالغ میگردد.

پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ وجود اعتبار خواهد بود ضمناً راه‌آهن نسبت به مطالعات گذشته هیچگونه تعهدی نداشته و تفاوت ماه اول بسود صندوق بازنشستگی برداشت خواهد شد. ث

راه‌آهن دولتی ایران

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]