[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[؟]– [۱۳] دی ۶۲ اداره کل ثبت

 منطقه...

فتوکپی دادنامه شماره ۱۲۳۶ د – م – گ – ۲۳ اسفند ۶۱ شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز جهت اقدام قانونی به پیوست ارسال میشود.

اداره کل امور اسناد و سردفتران و دفتر یاران ثبت اسناد و املاک کشور

×۱۱۰۳۴ – ۲۴ دی ۶۲ رونوشت: بانضمام رونوشت حکم مزبور به کلیه دفاتر اسناد رسمی شهر و حومه، ثبت ... ناحیه ... ثبت اصفهان، اجرا، ثبت شرکتها، بایگانی‌های نواحی، دفاتر بازداشتی نواحی، دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان ارسال میگردد. خ

 

دکتر کاویان

کفیل ثبت منطقه ۱۰- اصفهان

[امضا]

 [۲۴ دیماه ۶۲]

۱۲۳۶ - د – م – ک – ۶۱ /م /۲۴۵۹۷ - ۲۳ اسفند ۶۱

دادگاه انقلاب اسلامی مرکز شعبه هشت مستقر در چهارراه شهید قدوسی و به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۶۱ /م /۲۴۵۹۷ اتهامی اردشیر سیستانی، فرزند شاه بهرام ۸۲ ساله اهل و مقیم تهران بازنشسته وزارت بهداری شغل فعلی بایگانی محفل مرکزی بهائیان متهم که به جرم جای دادن اسناد و اوراق و مدارک بایگانی محفل مرکزی بهائیان در منزل خود دستگیر شده طبق اسناد بدست آمده و اعترافات خود اتهامات نامبرده بشرح زیر میباشد.

۱-اقرار و اعتراف به اینکه تا سن ۱۸ سالگی زرتشتی بوده و از سن ۷ سالگی روزهای جمعه در کلاسهای درس اخلاق بهائیان حاضر میشده تا در سن ۱۸ سالگی از مسلک زرتشتی به بهائیت روی آورده و رسماً بهائیت را قبول کرده.

۲-اقرار به اینکه مدت ۲۰ سال عضویت لجنه مجالس تذکر تهران را بر عهده داشته.

۳- اعتراف به عضویت در محفل روحانی بهائیان خاوردین.

۴- اقرار به اینکه مدت ۴ سال است به ریاست محفل روحانی خاوردین انتخاب شده و تا زمان دستگیری ریاست آن محفل را بر عهده داشته.

۵- اعتراف به اینکه مدت ۳ سال است که منزل خود را در اختیار بایگانی محفل مرکزی قرار داده و خود مسئولیت حفاظت از آنها را بر عهده داشته. (لازم به توضیح است که اسناد و مدارک بقدری بوده که مدت ۲ ماه است از افراد و لیستهای افراد بهائی مشغول تهیه لیست هستند و تاکنون نیز این کار ادامه دارد).

۶- اقرار به دریافت ابلاغات و دستورالعمل‌ها از محفل مرکزی و تکثیر و پخش آن بین مردم.

۷- اعتراف به ارسال کمک‌های مالی به بیت‌العدل اعظم واقع در اسرائیل از طریق ضیافات و غیره و کمک به خیریه جامعه بهائیت.

۸- اعتراف به شرکت فعالانه در جلسات و ضیافات بهائیان.

۹- مدارکی به دست آمده که دلالت دارد بر صندوقدار بودن نامبرده که از تمام نقاط کشور کمک‌های مالی را بعنوان (حقوق ا...) جمع‌آوری نموده که مقدار. مکشوفه آن بالغ بر یک میلیون و سیصد هزار تومان پول نقد از یک محل جاسازی شده منزل متهم میباشد.

۱۰- اقرار به جمع‌آوری اعانات و حقوق ۱... از افراد مختلف بهائی تا موقع دستگیری.

۱۱- اعتراف به شناسایی افراد بهائی اخراجی و غیره و پرداخت مقرری به آنها که از طرف محفل مرکزی مأمور و مسئولیت این امور را داشته.

۱۲- ساختمان‌ها و خانه‌های بهائیان فراری را در اختیار داشته و آنها را به افراد بهائی که از نقاط مختلف کشور جهت فعالیت به تهران مهاجرت می‌کردند واگذار می‌نموده از جمله خانه‌ای واقع در خیابان ولی‌عصر تهران که در اختیار جلال حکیمان یکی از بایدئولوکهای بهائی یان [بهائیان] میباشد. قرار داده که این شخص نیز چندی پیش به جرم جاسوسی و فعالیت علیه اسلام و قرآن از طرف شورای عالی قضائی محکوم به اعدام گردیده. منزل مذکور نیز متعلق است به شخصی بنام هوشنگ سیروس خواهرزاده آقای سیستانی که مدت چند سال است از کشور فرار کرده و بنا به اظهارات متهم نامبرده (هوشنگ سیروس) زرتشتی میباشد. و یک خانه بزرگ خیلی مجلل دارای همه گونه وسایل عیاشی و غیره واقع در خیابان ملاصدرا دارد که مدت پنج سال در اختیار اردشیر سیستانی بوده و به علت اینکه از خانه مذکور تا زمان دستگیری متهم جهت تشکیل جلسات و غیره استفاده میشده آنرا به دیگران اجاره نداده‌اند و هم‌اکنون نیز خالی بوده و در اختیار، برادر اردشیر سیستانی که او نیز از بهائیان فعال است از آن خانه حفاظت می‌نماید. ضمناً ساختمان‌ها و اموال و شرکت‌های دیگر نیز متعلق به آقای هوشنگ سیروس فرزند خداداد که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی از کشور متواری شده موجود است که از آنها جهت تحکیم مبانی فرقه ضاله بهائیت و تضعیف اسلام استفاده شده میشده پرونده مذکور در این شعبه تحت رسیدگی قرار گرفت پس از قرائت کیفرخواست صادره از دادسرای انقلاب اسلامی مرکز و تفهیم اتهامات وارده به متهم وی به دفاع از خود پرداخت و در دفاعیات خود اظهار داشت اتهام مورد اول مندرج در کیفرخواست را قبول دارم که از سن ۷ سالگی در کلاس درس اخلاق بهائیت شرکت میکردم و در سن ۱۸ سالگی رسماً بوده‌ام قبول دارم مورد اتهام ۲ که ۲۰ سال عضو لجنه بهائیت بوده‌ام قبول دارم.

مورد اتهام سوم عضویت در محفل روحانیون بهائیان خاوردین را هم قبول دارم در مورد چهارمین اتهام منتسب به من به این صورت بود که چهار سالی را که ریاست محفل روحانی خاوردین را داشتم مربوط است به قبل از سال ۵۸ و در مورد سایر اتهامات عرض کنم مدت شش ماه من یک اطاق خود را جهت بایگانی محفل بهائیت در اختیار محفل مرکزی قرار دادم ولی مسئولیت این اطاق بایگانی بعهده خودم نبود و من متصدی آن امور نبودم، البته ممکن است من از بعضی‌ها پولی گرفته باشم این پولها را به یک واسطه میدادیم و او آنرا به محفل تحویل میداد البته ما این پولها را بوسیله اینکه به بیت‌العدل اعظم که واقع در اسرائیل است برسد تا از آنجا صرف کارهای خیر شود، حالا محفل تهران با این پولها چه میکرد نمیدانم من کمک به بیت‌العدل را جزء وظائف خود میدانم و حالا هم اگر آزاد بشوم و پولی بدستم برسد بر این عقیده هستم که آنرا به بیت‌العدل برسانم، در مورد نگهداری اموال فراریان من تنها اموال هوشنگ سیروس را که همشیره‌زاده من است نگهداری میکردم، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و ملاحظه کیفرخواست صادره از دادسرای انقلاب اسلامی مرکز و دلائل و قرائن و امارات موجود در پرونده و استماع آخرین دفاعیات متهم ختم دادرسی اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات صریح متهم که یکی از سردمداران فرقه ضاله بهائیت میباشد رسماً در کشور جمهوری اسلامی علیه اسلام و انقلاب فعالیت مینماید و ارسال کمک مالی و فکری به بیت‌العدل اعظم واقع در اسرائیل وسیله متهم محرز است بنابر این بر طبق موازین قضاء اسلامی وی را محکوم به اعدام مینماید که این رأی نیز در دادگاه عالی قابل‌تجدید نظر است. کلیه وجوه مکشوفه از منزل اردشیر سیستانی که بعنوان حقوق ا... دریافت داشته بنفع دولت ضبط گردد.

در مورد منزلی که سیستانی آنرا بعنوان بایگانی اسناد بهائیت قرار داده که مالکیت آن کیابون ستوده، فروز ستوده، خورشید ستوده، روح‌انگیز ستوده، پریدخت ستوده، خدایار ستوده، مهربانو ستوده میباشند و کلاً بهائی و از کشور متواری شده‌اند و از حکم مستأمن خارج شده‌اند بنفع دولت جمهوری اسلامی ضبط گردد که این رأی نیز در دادگاه عالی اسلامی قابل تجدیدنظر میباشد.

حاکم شرع شعبه ۸ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز واقع در چهار راه شهید قدوسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]