[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

[تعرفه اداری پرداخت شد]

تاریخ ۶ بهمن ۶۲

شماره حکم ۱۰۲۸۳ [ناخوانا]

پیوست -----

 

بتاریخ ۴ بهمن ۶۲ در وقت فوق‌العاده شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز برای رسیدگی به اتهام احمد بشیری فرزند فرج‌الله، عضو محفل ملی تشکیلات صهیونیستی بهائیان ایران تشکیل جلسه داد. اتهامات متهم به‌تفصیل در کیفرخواست دادسرای انقلاب اسلامی مرکز و اوراق پرونده منعکس است، پس از تفهیم اتهام دفاعیات متهم استماع گردید که به‌طور اجمال در صورتجلسه دادگاه ذکر گردیده است. دادگاه پس از بررسی مندرجات اوراق پرونده و ادله استنادی دادسرا بشرح زیر اظهار نظر مینماید:

نظریه دادگاه نسبت به اتهام احمد بشیری ۱- عضویت در محفل ملی تشکیلات صهیونیستی بهائیت در سطح کشور است که طبق اسناد و مدارک بدست آمده و اقاریر متهم و اعترافات سایر متهمان، محفل ملی، کل تشکیلات بهائیان را در ایران در جهت منافع تشکیلات صهیونیستی بین‌المللی و کشورهای بیگانه دشمن اداره میکرده و از نظر سلسله مراتب مستقیماً با تشکیلات صهیونیستی اسرائیلی و بیت‌العدل اعظم ارتباط داشته و خط دهنده تشکیلات فرقه ضاله بهائیت در ایران است.

۲- جاسوسی به نفع اسرائیل غاصب و ارتباط با عوامل موساد (سازمان اطلاعاتی اسرائیل غاصب) متهم بعنوان عضوی از اعضای محفل ملی اطلاعات و اخبار کشور جمهوری اسلامی اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را جمع‌آوری و در اختیار دولت اسرائیل و بیت‌العدل قرار میداده است و خود اعتراف دارد که بیت‌العدل تابع دستورات دولت اسرائیل می‌باشد.

۳- جمع‌آوری اعانات و کمک‌های مالی از اعضای فرقه ضاله بهائیت تحت عناوین حقوق الله، خیریه و تقبلی و غیره برای کمک به بنیه اقتصادی دولت غاصب اسرائیل و جنگ با مسلمین که به‌موجب اعترافات متهم اعضای محفل ملی از جمله خود متهم این اعانات را جمع‌آوری کرده و در اختیار اسرائیل و تشکیلات بهائیت در اسرائیل قرار میداده است.

۴- طراحی طرح اضطراری و طرح مقابله با دولت جمهوری اسلامی بمنظور براندازی این نظام الهی به تفصیلی که در اسناد بدست آمده منعکس است. در باره طرح که به تائید کارشناسان اسرائیلی رسیده متهم و سایر اعضای محفل ملی تشکیلات جدید طراحی شده را برقرار نموده‌اند و به شکلی جدید به فعالیت ادامه داده‌اند.

۵- ایجاد محیط تبلیغاتی متشنج در سطحی وسیع و بین‌المللی به‌منظور بی‌اعتبار نمودن اساس حکومت اسلامی ایران که محفل ملی در هماهنگ نمودن این توطئه همه جانبه و دستور به اعضای فرقه ضاله بهائیت نقش اصلی داشته است محفل ملی سعی داشته در اجرای این توطئه بین‌المللی مسئولان دولت جمهوری اسلامی را تحت فشار و سؤال قرار دهند و محیط را برای مظلوم‌نمایی و ادامه فعالیت مساعد سازند.

۶- دستور فرار دادن به اعضای فرقه ضاله بهائیت که به‌طور غیررسمی از کشور خارج شوند و خانه و اموال خود را بفروشند و در اختیار تشکیلات بهائیان ایران قرار دهند و در خارج از کشور خود را به دفاتر سازمان ملل معرفی و تقاضای پناهندگی سیاسی نمایند و در کشور دیگری از تشکیلات بهائیت، پول اموال فروخته شده در ایران دریافت نمایند.

۷- شرکت فعال در لجنه های بهائیت و تشکیلات صهیونیستی آن و فعالیت گسترده برای به انحراف کشاندن و گمراه نمودن جوانان و مقاصد شوم جاسوسی در سطح کشور.

سایر موارد اتهامی در اوراق پرونده منعکس است.

متهم عضویت در محفل ملی، و جاسوسی به نفع اجانب، مقابله با نظام جمهوری اسلامی و ایجاد طرح توطئه علیه این نظام الهی و سرنگونی آنرا اعتراف نموده است، علیهذا دادگاه انقلاب اسلامی مرکز بعنوان مفسد و کافر حربی معتقد به اعدام متهم و استرداد اموال او و فرزندان وی (که در خارج از کشور ایران بسر میبرند) به نفع دولت جمهوری اسلامی است و پرونده را برای اعلام نظر نهائی به دادگاه عالی انقلاب اسلامی ارسال می‌دارد تا پس از اظهارنظر آن دادگاه محترم به انشاء رأی مبادرت گردد./ت

حاکم شرع شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی مرکز

[مهر رسمی]

[امضا]

۶ بهمن ۶۲

                                                                                                                                        

[مهر و امضا در پایان هر دو صفحه]

[مهر فتوکپی برابر اصل است در پایان هر دو صفحه]

[یادداشت دستنویسی شماره در بالای هر دو صفحه] ٩ /٨ /٠٨٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]