[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادنامه

 قوه قضائیه

[آرم]

دادگاه انقلاب اسلامی تهران

 

شماره: [ناخوانا] ۴۰۷۹۰

پیوست

 

بسمه تعالی-تاریخ رسیدگی: ١١ مرداد ۷۵

پرونده کلاسه: ۷۵ / ۶۴۱۲ / د

مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران با تصدی امضاء کننده ذیل:

متهم پرونده: آقای موسی طالبی فرزند مهدی قلی

موضوع پرونده: خروج از استیمان جمهوری اسلامی، ارتداد پس از تشرف به دین مبین اسلام، به انحراف کشاندن دو نفر مسلمان، و فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی و [غیره].

خلاصه پرونده و رأی دادگاه:

 حسب حکایت پرونده آقای موسی طالبی فرزند مهدیقلی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] متولد سال ١٣١٢ ساکن [حذف شده] از افراد عنود و سرسپرده فرقه ضاله بوده است. عضو محفل و از افراد فعال فرقه بوده است که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و انحلال فرقه ضاله، دستگیر میگردد بجرم فعالیت جاسوسانه و مشارکت در محافل و فعالیت علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و بنفع رژیم غاصب صهیونیست و جهات اتهامات دیگر منعکس در پرونده که نامبرده در حضور حاکم شرع مجتهد و عالم دادگاه انقلاب اسلامی فریدن، خوانسار و گلپایگان بدین مبین اسلام تشرف پیدا میکند و همینطور خانواده‌اش طبق اعلام تاریخ ۲۶ مرداد ۶۰ صفحه ۵۵ و متعهد میگردد علیه اسلام حرکتی انجام نداده و در فراگرفتن دین مبین اسلام جدیت نماید. علیهذا حاکم شرع محترم دادگاههای فریدن، خوانسار و گلپایگان نیز از باب الاسلام یحب ما قبله نامبرده را مورد عفو قرار داده و نسبت به موارد اتهام پرونده را مختومه اعلام میفرمایند و دادگاه عالی انقلاب اسلامی نیز مراتب را تأیید میفرمایند با تذکر اینکه در صورت ارتداد حکم اسلام بدون اغماض اجراء میشود صفحه ۶۹ پرونده لیکن طبق اعلام تاریخ ٢ بهمن ٧٢ وزارت اطلاعات صفحه ٧٧ پرونده نامبرده برخلاف اسلام از دین مبین اسلام ارتداد پیدا نموده و اضافه بر ارتداد عضو محفل سه‌نفره حل اختلافات فرقهٴ ضاله شروع به فعالیت نموده دو نفر دختر مسلمان را تسجیل و به ازدواج افراد ضاله درآورده است و مجدداً دستگیر شده در شعب مختلف دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مورد رسیدگی و سرانجام حکم دادگاه انقلاب اصفهان به شرح پرونده نقص و از سوی قضات محترم شعبه ٣١ دیوانعالی کشور امر رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران محول میگردد که به این شعبه ارجاع و دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی متهم همراه وکیل انتخاب را دعوت در جلسات دادگاه شرکت و دفاعیات متهم اخذ گردیده به شرح صورتجلسه دادگاه و ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

آقای موسی طالبی فرزند مهدیقلی دارای شناسنامه شماره [حذف شده] صادره از [حذف شده] را که معترف است در زمان بازداشت در سال ۶۰ در زندان سپاه فریدن در نزد حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی فریدن، خوانسار و گلپایگان اظهار تشرف به اسلام و ادای شهادتین نموده است لیکن همراه با توجیهاتی که اکثراٌ دروغ است و سپس اظهار ارتداد از اسلام نموده و با آن بسنده ننموده دو نفر مسلمان را تسجیل نموده و به ازدواج افراد فرقه ضاله در آورده است مجرمیتش محرز است و توجهاً به ماده ٢٨٩ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مصوب ۶ شهریور ۱۳۶۱ شمسی و احکام اهل الزّمه تحریر الوسیله مخصوصاً مسئله دوم آن که حضرت امام رضوان‌الله تعالی میفرماید حکم این‌گونه کفار قتل است دادگاه نامبرده را محکوم به اعدام می‌نماید این حکم قابل تجدید نظر خواهی در دیوانعالی کشور میباشد. ح

حاکم شرع شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

١٧ مرداد ۱۳۷۵

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]