[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]  

شیر و خورشید

وزارت کشور، شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ دوّم؛ شمارۀ: ۱۰۶۷۵/۱۱۳۶۶/۱؛ تاریخ: ۲/۹/۲۲؛ محرمانه

 

وزارت کشور

طبق گزارش تلگرافی شهربانی اصفهان اخیراً قریب یک‌صد نفر زن و مرد که اصلاً کلیمی و خود را بهائی معرّفی می‌کنند و شناسنامهٴ آنها از دفاتر آمار تهران، همدان، رشت صادر شده؛ به شهرضا وارد و مشغول کسب شده‌اند. مراتب استحضاراً معروض گردید.

رییس شهربانی کلّ کشور، پاسیار۱ سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۹۳۵، تاریخ: ۲/۹/۱۳۲۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۵۸۴۰، تاریخ: ۶/۹ ].

[حاشیهٴ ۳:] چه مانعی دارد؟ بایگانی شود، ۶/۹.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]