[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ٢٧ مرداد ١٣٧١

شماره ۲۴۲۹۳

شماره دفتر نماینده

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

اداره سجل کیفری عفو و بخشودگی

(قسمت سجل کیفری)

[مهر رسمی روی عکس]

۶۲۰۷۸۳

 

گواهینامه

قسمت سجل کیفری این اداره گواهی میدهد که طبق سوابق موجود در این اداره آقای حبیب نام خانوادگی دانشجو فرزند بشیر شماره شناسنامه/ پروانه اقامت-گذرنامه [حذف شده] صادره از همدان متولد ۱۳۰۴سابقه محکومیت کیفری ندارد.

 

رئیس اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی

[امضا روی مهر رسمی]

[تعرفه اداری پرداخت شد]

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]