[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری[۱]

[تاریخ:] خرداد – تیر ۱۳۳۱

[شماره:] ۲ و ۳

[صفحه:] ۹

 

استخراج از مرقومهٴ مورّخهٴ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۳۰

بهترین دلیل بر صحّت مطالب معروضه رفتار دادستان استان نسبت به یک مریض بیچاره، مرحوم بینش می‌باشد. با آن‌که رییس بهداری یزد گواهی داد که مشارٌالیه مبتلا به زخم کهنهٴ اثنیٰ عشر می‌باشد و برای عمل جرّاحی به طهران آمده است و ادارهٴ پزشک قانونی رسماً تصدیق نمود که ادامهٴ زندان برای آن مرحوم خطرناک است، نظر به این که حُسن‌نیّت در کار نبوده و اغراض و تعصّبات جانشین حقّ و عدالت گردیده است، موضوع را به جریان اداری کشانده‌اند و متجاوز از ١٠ نامه بین ادارهٴ پزشک‌ قانونی و دادسرای استان و زندان و بهداری شهربانی مبادله شده است و در صورتی که تمام مراسلات که از شهربانی و بهداری نوشته شده، حاکی است که مرحوم بینش مبتلا به کسالت شدید و لازم به جرّاحی در خارج از زندان می‌باشد. مع‌هٰذا دادستان استان اعتنا نکرده است و با وجود این‌که دادستان کلّ صریحاً دستور داده است که با متّهم طبق مادهٴ ۴۸۴ آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند، توجّهی ننموده است و نتیجه آن شد که شخص مریض بیچاره در زندان فوت نموده است.

طرز کار دستگاه‌های دادرسی و عدالت این مملکت به نحوی است که ملاحظه می‌فرمایند. اینک یک نفر دیگر از محبوسین مریض و چند نفر دیگر در حال کسالت و رفته رفته یکی بعد از دیگری ممکن است به سرنوشت مرحوم بینش گرفتار شوند و در این مرکز عدالت و دادگستری یک نفر پیدا نمی‌شود که به حال زار عدّه[ای] مظلوم و بی‌گناه از نفوس محترم و متعیّن رحم نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱]] اخبار امری، نشریه رسمی محفل ملی که از ١۳۰١ تا سال ١۳۵۹ (١۹۲۲ -١۹۸۰) انتشار یافت]