[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۸ آذر ۱۳۶۸

[شماره:] ۸۵۶

[صفحه:] ۹

 

حقوق بشر، ارزش اخلاقی یا اهرم تبلیغاتی؟!

بقیه از صفحه ۳۲

…امثالهم در تفکر اومانیستی غرب…

۳ – جدای از تفاوت نظام حقوقی اسلام و غرب و نیز، بدون توجه به ماهیت «ابزاری» حقوق بشر در تفکر سردمداران سیاست در آمریکا و اروپا، ادعای نقض حقوق بشر در ایران با منطق خودشان نیز غیرقابل اثبات است و آنچه به عنوان گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده به خوبی مؤید سخن ماست. این گزارش بر اساس گفت‌وگو و مصاحبه با ایرانیان تبعیدی نظیر اعضای سازمان مجاهدین و نیز معتقدین به کیش بهائیت تنظیم شده و تنظیم کنندگان آن بی آن‌که خود از نزدیک به وضعیت زندان‌های ایران رسیدگی کرده باشند – و ما دلایل مخالفت ایران با حضور آنان در زندانهای کشور را مستقلاً مطرح خواهیم کرد- به اظهارات مخالفین جمهوری اسلامی اعتماد کرده و با سیاسی وانمودن کردن قاچاقچیان بین‌المللی و با استفاده از الفاظی نظیر «احتمالاً» و «طبق اطلاعاتی که از داخل ایران رسیده» و ...مدعی شده‌اند که ایران قوانین بین‌المللی حقوق بشر را رعایت نمی‌کند! آیا همین دلیل که اطلاعات این گزارش از سوی مجاهدین و بهائیان تأمین شده است و آنان نیز به دلیل مخالفت با انقلاب و همگامی و همسوئی با دشمنان کشور و مردم، از طرح هیچ‌گونه دروغ و تهمت و جعل اخبار و جوسازی و ... خودداری نمی‌کنند برای سست بودن این گزارش کافی نیست؟ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]