[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۲۹

شمارۀ: ۱۳۲۰۵ / ج

 

محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای استاندار استان دهم، اصفهان

محترماً معطوف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۱۵۱۱ – ۹ آبان ۱۳۲۹ و ۴۹۷ – ۱۴ آبان ۱۳۲۹ به عرض می‌رساند: در ایّام عزاداری، جزئی سوء جریاناتی بین آقایان مسلمان‌ها و بهائیان مشاهده گردید که فوراً به سرگرد میرهادی فرماندهٴ گروهان ژاندارمری شهرکرد دستور داده شد که به معیّت عدّه‌ای ژاندارم به محلّ عزیمت و از بی‌نظمی جلوگیری نماید. افسر مذکور پس از عزیمت به محلّ، انتظامات آن‌جا را برقرار و تا سه چهار روز قبل که در بروجن توقّف داشته، جریان به طور عادی بوده. اخیراً که افسر مزبور به مرکز گروهان مراجعت نموده است، مجدّداً در نتیجهٴ تحریک دو سه نفر از آقایان محلّی که در پروندهٴ امر سابقه دارد، سوء جریاناتی مشاهده، من‌جمله در دو سه شب اخیر درب محفل و خانه دو نفر از بهائی‌ها را آتش زده و دکّان یک نفر خیّاط را که بهائی بوده، شبانه به سرقت می‌برند. در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۲۹ که فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری بروجن (سروان حکمی) مشغول رسیدگی موضوع سرقت بوده، باز به تحریک بعضی از اشخاص عدّه‌ای اجتماع و طبق گزارش رسیده، چند خانه از بهائی‌ها را آتش زده و غارت کرده‌اند و نیز چند نفر از آقایان مسلمان‌ها تلگرافاً شکایت نموده‌اند که سروان حکمی فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری بروجن از بهائی‌ها پشتیبانی نموده (موضوع تلگراف مورّخهٴ ۱۴ آبان ۱۳۲۹ به امضای آقای منصوری و چند نفر و تلگراف مورّخهٴ ۱۴ آبان ۱۳۲۹ کمال برجیان و مصطفیٰ برجیان که رونوشت آن به استانداری و لشکر هم تقدیم شده است) که صحّت و سقم آن هنوز معلوم نیست. در هر صورت به محض وصول گزارشات دستهٴ ژاندارمری بروجن و شکایات آقایان بهائی‌ها و مسلمان‌ها، فوراً اقدامات مشروحهٴ زیر از لحاظ حفظ انتظامات و جلوگیری از بی‌نظمی به عمل آمد:

  1. مراتب به عرض تیمسار فرماندهی معظّم لشکر رسید. مقرّر فرمودند یک نفر سروان و ۲۵ نفر سرباز از طریق لشکر به محلّ حرکت نمایند.
  2. یک نفر افسر و ۱۲ نفر ژاندارم و درجه‌دار از طریق هنگ به بروجن اعزام و دستور داده شد که نهایت مراقبت را در حفظ انتظامات به عمل آورده، ضمناً با دو نفر از آقایان علمای آن‌جا (آقای حاج آقا مهدوی و آقای آقا ضیاء) ملاقات که اهالی را هدایت نمایند [تا] به غائله خاتمه دهند.
  3. به گروهان شهرکرد دستور داده شد که به منظور تقویت دستهٴ ژاندارمری بروجن، ده نفر ژاندارم به محلّ اعزام دارد و نیز به وسیلهٴ تلگراف به سرگرد میرهادی فرماندهٴ گروهان شهرکرد ابلاغ گردید که پرداخت حقوق افراد را موقوف داشته، شخصاً به بروجن حرکت و همکاری لازم را با مأمورین اعزامی بنماید.
  4. بر حسب دستور فرماندهی هنگ، حضرت آقای حاج میرزا عبدالجواد کلباسی را ملاقات، ایشان هم به آقایان علما و شاکیان بروجن تلگرافی مخابره نمودند که به اهالی گوشزد کنید که برخلاف نظم و آسایش عمومی اقدامی ننمایند.

البتّه پس از ختم غائله و برقراری نظم نسبت به وقایع و سوء جریانات حاصله، طبق مقرّرات اقدام خواهد گردید.

از طرف فرماندهٴ هنگ ژاندارمری اصفهان، سرگرد پوراسحاق

۱۱۹۷۷ – ۱۸ آبان ۱۳۲۹

رونوشت گزارش فوق پیرو تلگراف شمارۀ ۴۹۸ – ۱۴ آبان ۱۳۲۹ جهت استحضار به وزارت کشور تقدیم می‌شود.[۱]

از طرف استاندار استان دهم، [امضاء]

 

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۵۲۴، تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۲۹].

[دستنوشته ۱:] انتظامات، ۲۴ آبان [۱۳۲۹].

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۲۴ آبان ۱۳۲۹.

[دستنوشته ۳:] سابقه ضمیمه شد، ۲۴ آبان [۱۳۲۹].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

١- این گزارش از وزارت کشور طیّ شمارۀ ۷۵۲۴/ م ۳۰ آبان ۱۳۲۹ برای نخست وزیری ارسال شده است.