[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ دفتر وزارتی؛ شمارۀ: ۳۳۵۲۵؛ تاریخ: ۲۸/۵/۱۳۲۳

 

جناب آقای ساعد، نخست وزیر

به طوری که فرمودید طبق گزارشات واصله برای مزید استحضار خاطر عالی معروض می‌دارد که برای رسیدگی به حوادث اخیر شاهرود و مجازات محرّکین و تأمین امنیّت آن‌جا، ده نفر پاسبان مسلّح و پنج نفر کارآگاه و یک سرهنگ و سی ژاندارم مسلّح به معیّت یک صاحب منصب از تهران اعزام شده و بیست نفر ژاندارم هم در محلّ به قوای ژاندارم شهر اضافه گردیده و این عدّه فعلاً در شاهرود مشغول کار و مأمور جلوگیری از هرگونه اغتشاش هستند و تا کنون مقداری از اموال مسروقه را به صاحبان آن برگردانیده‌اند. برای رسیدگی دقیق به منشاء اغتشاش، سرهنگ رستگار و آقای عامری بازرس وزارت کشور و آقای عبدالباقی جمشیدی که به تقاضای وزارت کشور از طرف وزارت دادگستری مأمور شده‌اند، مشغول اقدام می‌باشند. رییس شهربانی شاهرود نیز از طرف شهربانی کلّ احضار گردیده است. شهربانی چند روز قبل اطّلاع داده بود که برای توقیف ۵۰۰ نفر از اهالی که دخیل در اغتشاش بوده‌اند، وسیله ندارد. جواباً دستور داده شده است که فوراً محرّکین را دستگیر نماید تا به تدریج تقصیر سایرین نیز در ضمن رسیدگی معلوم شود. آقای سرهنگ رستگار پیشنهاد کرده بود حکومت نظامی در آن جا دایر شود. در این موضوع نظر رییس ستاد آرتش این شده است که اگر عدّهٴ ژاندارم که فعلاً فرستاده شده کافی نباشد، ستاد آرتش اقدام خواهد نمود. در این خصوص نظر فرمانداری شاهرود خواسته شده است.

وزیر کشور، [ امضاء: عبدالحسین هژیر ]

 

[حاشیهٴ ۱:] در جلسه ۲۸/۵/۲۳ دستورات لازمه به آقای وزیر دادگستری و آقای وزیر کشور برای تعقیب جدّی و فوری امر داده شد. ۲۸/۵/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] به سابقه ضمیمه و فعلاً بایگانی شود. ۲۹/۵/۲۳.

[حاشیهٴ ۳:] ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۴۲۲، تاریخ: ۳۰/۵/۲۳.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]