[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۲۶

شمارۀ: ۱۶۵۱۴- ن- ۵۸۶۹۷

پیوست: ندارد

 

ریاست ادارۀ کلّ دفتر نخست وزیری

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۲۷۳۵ – ۵ مهر ۱۳۲۶ متضمّن رونوشت تلگراف واصله از گلپایگان [ تلگراف به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۲۶] در شکایت از فروتن و عدّه[ای]، برای رسیدگی به موضوع و جلوگیری از اعمال خلاف نظم به ژاندارمری کلّ کشور دستور لازم داده شد. نتیجه بعداً اعلام خواهد شد.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۴۸۴۰، تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۲۶].

[حاشیهٴ ۲:] آقای فخرایی، ۱۳ مهر ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۳:] سابقه، ۱۳ مهر ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۴:] عجالةً نگاه دارند تا نتیجهٴ اقدام ادارۀ کلّ ژاندارمری واصل گردد. ۱۶ مهر ۱۳۲۶.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]