[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ٥٩٥٨/ س/ ٤٩٥٨/ م؛ تاریخ: ٨ مرداد ماه ١٣٢٥ ؛ پیوست: دارد؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

تعقیب نامهٴ شمارۀ ۲۸۲۷۱۰ تیر ۳۲۵ شهربانی کلّ کشور راجع به عملیّات عدّه[ای] ماجراجو و قصد ریختن به منازل بهائی‌ها، حضوری تلگراف رمزی هم از استانداری نهم واصل گردیده بود و با استحضار از مدلول آن تعلیمات لازم به استانداری صادر گردید. اینک استانداری شرحی در خصوص برقراری آرامش نوشته‌اند که رونوشت آن تلواً برای استحضار عالی تقدیم می‌شود.

وزیر کشور، [ امضاءاز طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ هزار و چهارصد و شصت و نه٩ مرداد  ٢٥

[حاشیهٴ دو:] بایگانی شود.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]