[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: اسفند ماه ۱۳۲۸

[شماره: [-----

[پیوست:]------

 

دفتر نخست وزیر

 

محترماً معروض میدارد

 

از وزارت کشور طی شماره ۱۱۹۹۵-۱۷۱۶۴-۲ اسفند ۱۳۲۸ گزارشی راجع بقتل دکتر برجیس رسیده و اظهار داشته‌اند از طرف بهائیها شرحی رسماً بنام محفل بهائیان [کاشان] برای تعقیب مرتکبین و تأمین امنیّت بهائیها بفرمانداری نوشته شده و مطابق سوابق [دیگری] که در وزارت کشور موجود است از چندی باینطرف بنام محفل بهائیها بطور رسمی و ذکر [شماره مکاتباتی] با وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی میشود که این رسمیت گرفتن آنها بیشتر موجب [تحریک] تعصّب مسلمانان شده و برابر گزارشهای واصل بآنوزارتخانه [به آن وزارتخانه] این قبیل اتّفاقات در [اغلب] شهرستانها بروز نموده و ممکن است نظم هر محلّ را بکلی مختلّ سازد و چون هیچوقت [بهائیان] نتوانسته‌اند اظهار وجود نمایند و این روش آنها مخالف مصالح کشور میباشد وزارت کشور[دستور داده‌اند] هرچه زودتر محافل آنها بکلی متروک و مطرود گردد.

 

[بر طبق] دستوری که جناب آقای معاون در هامش گزارش وزارت کشور مرقوم فرموده‌اند شرحی به [عنوان] دادگستری– وزارت کشور– و شهربانی کل کشور تهیه شده است که استانداران [از] ِ تظاهرات اشخاص جلوگیری نمایند لیکن پس از آنکه گزارش شهربانی کل کشور[در مورد] هشت نفر متهمین بقتل دکتر برجیس بمرکز بعرض حضرت اشرف رسیده است [مقرر فرمودند ارسال] نامه‌ها ضرورت ندارد.

 

[از] دفتر مخصوص شاهنشاهی استعلام نموده‌اند که در خصوص جلوگیری از اِعمال [ناخوانا] وزارت کشور داده‌اند چه نظری اتخاذ گردیده است.

 

مراتب بعرض رسید تا هر طور مقرر فرمایند اقدام شود.

امضاء: دبیران

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]