[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

 

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۲۵

شمارۀ: ۶۹۷۰ / ۲۵۶۶۰ / ۲

 

محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۳۶۵ – ۷ مرداد ۱۳۲۵ و تعقیب نامهٴ شمارۀ ۵۹۵۸ / ۴۹۵۸ – ۸ مرداد ۱۳۲۵ راجع به عملیّات عدّه‌ای ماجراجو و ریختن به منزل بهائی‌ها، رونوشت دو تلگراف رمز واصل از استانداری نهم تلواً برای مزید استحضار عالی تقدیم می‌شود. در خاتمه معروض می‌دارد که به وزارت دادگستری نوشته شد که برای تعقیب قضیّه به دادگستری محلّ تعلیمات لازم صادر فرمایند.

وزیر کشور، [امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[دستنوشته ۱:] شمارۀ ۱۵۴۸ – ۱۶ مرداد ۱۳۲۵.

[دستنوشته ۲:] پیشینه، ۱۹ مرداد.

[دستنوشته ۳:] موضوع با رفتن استاندار مرتفع خواهد شد. بایگانی شود. ۲۲ مرداد ۱۳۲۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]