[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۶۹۷۰/۲۵۶۶۰/۲؛ تاریخ: ۱۵مرداد ۱۳۲۵؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۳۶۵ – ۷مرداد ۱۳۲۵ و تعقیب نامهٴ شمارۀ ۵۹۵۸/۴۹۵۸ – ۸مرداد ۱۳۲۵ راجع به عملیّات عدّه‌ای ماجراجو و ریختن به منزل بهائی‌ها، رونوشت دو تلگراف رمز واصل از استانداری نهم تلواً برای مزید استحضار عالی تقدیم می‌شود. در خاتمه معروض می‌دارد که به وزارت دادگستری نوشته شد که برای تعقیب قضیّه به دادگستری محلّ تعلیمات لازم صادر فرمایند.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۱۵۴۸ – ۱۶مرداد ۱۳۲۵.

[حاشیهٴ ۲:] پیشینه، ۱۹مرداد .

[حاشیهٴ ۳:] موضوع با رفتن استاندار مرتفع خواهد شد. بایگانی شود. ۲۲مرداد ۱۳۲۵.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]