[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ سند شمارۀ ۴۶۱ ]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۴۳۳۷/ س / ۲۱۹۷۴؛ تاریخ: ۱۷تیر ۱۳۲۵؛ محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

رونوشت تلگراف رمز شمارۀ ۱۶۵ استانداری نهم تلواً تقدیم می‌شود و ضمناً معروض می‌دارد که تعلیمات لازم به ادارات نگهبانی کلّ کشور و شهربانی کلّ صادر گردید و به استانداری مزبور نیز دستور مقتضی داده شد. نتیجهٴ اقدامات بعدی را نیز به عرض می‌رساند.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای شهران.

[حاشیهٴ ۲:] نتیجهٴ اقدامات را زودتر اطّلاع دهید.

[حاشیهٴ ۳:] شمارۀ ۱۳۶۵ – ۳۰تیر ۱۳۲۵.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]