[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۷۳۰۸/ س/ ۶۱۳۶/ م؛ تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۲۵؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۳۲۶۷[۱] - ۱۹مرداد ۱۳۲۵ موضوع شکایت محفل بهائیان ایران به طوری که ضمن شمارۀ ۵۶۶۰/۶۹۷۰ – ۱۵مرداد ۱۳۲۵ به عرض رسانیده، در زاهدان و بیرجند انتظامات برقرار و به کار خود مشغول شده و مرتکبین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. راجع به قضایای بروجن به استانداری دهم دستور رسیدگی و تعقیب مرتکبین داده شد. مجدّداً نیز تأکید گردیده است که نتیجهٴ اقدامات را اطّلاع دهند. پس از وصول پاسخ، مراتب معروض خواهد داشت.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی ]

 

[حاشیهٴ ۱:] بایگانی.

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۱۷۶۸ – ۳شهریور ۱۳۲۵.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: ۳۲۶۷.