[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ سیاسی؛ شمارۀ: ۴۱۹۵/ ن/...؛ پیوست: دارد؛ محرمانه

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

رونوشت گزارش شمارۀ ۲۸۷ – ۱۰ خرداد ۱۳۲۶ و شمارۀ ۲۹۳ – ۲۰ خرداد ۲۶ استانداری دوّم راجع به شیخ محمّد بیان‌الحقّ جهت استحضار عالی تلواً تقدیم می‌گردد. در موضوع بهائی بودن شهیدزاده رییس کارخانجات شرحی به بانک معدنی و صنعتی ایران نوشته شده است.

وزیر کشور، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] ملاحظه شد.

[حاشیهٴ ۲:] شهیدزاده گویا در حین شنا در دریا غرق شده است.

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]