[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

به تاریخ: ۲۷  اردیبهشت ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۸۰

 

[استخراج تلگراف رمز جناب آقای وزیر دادگستری از اهواز ۲۷  اردیبهشت ۱۳۲۰]

 

۲۷۹، بازجویی کامل راجع به رییس فرهنگ [و] تبلیغات بهائی هم از مجرای شهربانی و هم از فرمانداری و رؤسای ادارات و کسان دیگر شخصاً نمودم. عقیدهٴ رییس شهربانی این است که هر چند رییس فرهنگ تا کنون هیچ‌گونه تظاهری به بهائی بودن ننموده و به هیچ‌وجه تبلیغات نکرده و شرکت در کار بهائی‌ها از او دیده نشده است، ولی بعضی از طبقات مردم او را بهائی می‌دانند. به همین جهت هم شهربانی نسبت به او و خانمش که زنی است تحصیل کرده و نیز همین‌طور در نظر بعضی متّهم می‌باشد، مراقبت کامل دارد و ضمناً عقیدهٴ همه برای این است که او شخص روشن‌فکر و علاقه‌مند به کار فرهنگی و پرورش افکار می‌باشد، محتمل است از این رو بعضی از اهالی او را به این صفت متّهم می‌دانند. از خود او هم بازجویی نمودم، به کلّی نسبت به این فرقه اظهار بی‌علاقگی می‌نماید و بر صحّت گفتهٴ خود با اطّلاع مأمورین دولت و سوابق کار فرهنگی خود استناد می‌کند. در هر حال شخصی است مسلّماً با احتیاط، سنجیده و محقّق است که در تبلیغات بهائی‌ها به هیچ‌وجه دخالت ندارد. مخصوصاً که عدّهٴ بهائی‌ها در اهواز از سی نفر تجاوز نمی‌کند و بنا بر اطّلاع شهربانی هیچ تشکیلاتی هم در این‌جا ندارند. تنها در اوایل اردیبهشت روزی که عید بهائی‌ها بوده، زن او در منزل سرهنگ خاضعی که از بهائی‌ها می‌باشد، حاضر بوده و تبریک گفته است. تأکید لازم به شهربانی شد، خود او هم متوجّه رفتار خود می‌باشد. نمرهٴ ۵ سیار.

وزیر دادگستری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]