[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ بازرسی

 

تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۲۵

شمارۀ: ۱۳۲۸ / ب

 

ریاست هیأت وزیران

در ظرف یکی دو ماه اخیر گزارش‌های متعدّدی از زابل و زاهدان دایر به ایجاد اختلاف بین مسلمان‌ها و فرقهٴ بهائی رسیده بود که در موقع خود دستورهای شایسته به دوایر قضایی مربوطه داده شد. در تاریخ ۷ تیر ۱۳۲۵ نیز تلگرامی از زاهدان خطاب به جناب اشرف آقای قوام‌السّلطنه و رونوشت آن به وزارت دادگستری مخابره شده بود که حکایت از قتل طفل هشت‌ساله به طور فجیعی می‌نمود. چون وقوع این جنایت موجب هیجان و ابراز احساسات اهالی شده بود، به آقای دادستان زابل دستور داده شد شخصاً به زاهدان عزیمت نموده، پرونده را تحت‌نظر خود مورد اقدام قرار دهند. در تاریخ ۱۶ و ۱۷ تیر ۱۳۲۵، دو فقره تلگراف از بیرجند به عنوان جناب اشرف آقای نخست وزیر و رونوشت به وزارت دادگستری مخابره و مشعر بر فتنه و آشوب و نهب و غارت اموال بهائیان رسیده است که در جریان اقدام می‌باشد. چون وقوع اختلافات مذهبی در سه شهرستان نام‌برده در بالا ظاهراً ساده و بدون دخالت ایادی مرموزی به نظر نمی‌رسد، تصوّر می‌رود چنان‌چه اوامر اکیدی هر چه زودتر به رؤسای دوایر دولتی استان نهم دایر به مراقبت در جلوگیری از وقوع نظایر این‌گونه قضایا و تحقیق در علل و عوامل و دست‌هایی که در این کار دخالت داشته‌اند، داده نشود؛ شاید دیری نخواهد گذشت که قضایای غیر مترقّبهٴ شدیدتری در آن منطقه اتّفاق افتد که البتّه خاموش کردن و برگردانیدن آن به حالت اوّلیه مستلزم صرف وقت زیادی و تحمّل زیان‌های غیر قابل جبرانی خواهد بود. مراتب برای استحضار خاطر عالی معروض گردید. متمنّی است مقرّر فرمایید اوامری را که در این خصوص صادر خواهند فرمود، به بازرسی کلّ کشور ابلاغ نمایند.

وزیر دادگستری و رییس بازرسی کلّ کشور، [امضاء]

 

[مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۳۶۶۸، تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۲۵]

[دستنوشته:] آقای فخرایی، ۳۱ تیر [۱۳۲۵]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]