[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ اطّلاعات؛ شمارۀ: ۸۸۷۲؛ تاریخ: ۲۱آبان ۱۳۲۹

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی بروجن مورّخ ۱۴آبان ۱۳۲۹ ذیلاً درج می‌شود: پیرو گزارش‌های ۴ و ۱۰ و ۱۲ جاری باز هم در اثر اختلافات و اتّهاماتی که بین مسلمین و بهائی‌ها به هم روا می‌دارند، دامنهٴ کشمکش بالا گرفته و بالنّتیجه[۱] ساعت یک بعد از ظهر جاری، سیل جمعیّت به سوی محفل روان و آتش زده شد. دم‌به‌دم رو به ازدیاد، دستور تیراندازی، صدای چند تیر هم شنیده شد. نظریّهٴ این دفتر طبق اقوال عمومی و وضعیّاتی که به نظر می‌رسد، متصدّی ژاندارمری بروجن سروان حکمی علناً از بهائی‌ها حمایت و عصبانیّت عمومی بیشتر روی این منظور برخاسته می‌شود.

از طرف رییس ادارۀ اطّلاعات و آمار، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۱۵۸۶۴ / ن – ۲۱آبان ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۲:] سابقه دارد، فوراً ضمیمه فرمایید اقدام شود. ساعت یک بعد از ظهر ۲۱آبان ۱۳۲۹.

[حاشیهٴ ۳:] اقدام شده است، [امضاء]،۲۱آبان .

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: به نتیجه.