[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

رونوشت گزارش شهربانی قم

[تاریخ:] ۵ اردیبهشت ۱۳۲۳

شمارۀ: ۴۳

 

محرمانه، مستقیم، فوری است

 

ادارۀ محترم فرمانداری شهرستان قم

تعقیب شمارۀ ۳۱ – ۲۶ فروردین ۱۳۲۳ و ۳۴ – ۲۹ فروردین ۱۳۲۳ به طوری که خاطر مبارک مستحضر می‌باشد، همه روزه از طرف جمعیّت طرفداران دین راجع به چند نفر بهائی که اخیراً به قم آمده‌اند، اوراقی منتشر و در صدد خارج نمودن آنها از این شهر می‌باشند و اینک هم شرحی به وسیلهٴ پست شهری به شهربانی نوشته‌اند. رونوشت آن را پیوست ارسال می‌دارد. نظر به این‌که بودن این چند نفر در قم مآلاً باعث اختلال نظم می‌شود، در صورتی که موافقت فرمایند، کمیسیونی در این موضوع در ادارۀ فرمانداری با حضور آقای دادستان تشکیل و نسبت به این چند نفر تصمیم قطعی اتّخاذ فرمایند.

 

رییس شهربانی قم، یاور فاطمی

 

رونوشت برابر با اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]