[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

شهربانی کشور

[مهر رسمی]

[عکس]

تلفن----

شماره.-----

تاریخ-----

 

از: اداره تشخیص هویت (دایره انگشت‌نگاری)

به: ریاست محترم دادسرای تهران

درباره: گیتی زبرجدی فرزند عبدالرسول شناسنامه [حذف شده] تهران متولد ١٣١٨

نامبرده بالا از این اداره تقاضای برگ عدم سوءپیشینه نموده باتهام های ذیل دارای پیشینه کیفری میباشد خواهشمند است دستور فرمائید در این مورد اقدام لازم معمول دارند.

١-اتهام: جاسوسی بنفع اجانب قرار نهائی ۶۲/-٢/ ۴۱۸۹۳/-١ [تاریخ] ١٨ اسفند ۶۲ دادستان انقلاب اسلامی مرکز.

٢-اتهام: عضویت در تشکیلات بهائی و جاسوسی بنفع اسرائیل قرار ۶۳/ ۳۴۶۶۶۲/-٢ [تاریخ] ٢٢ فروردین ۶۳ دادسرای انقلاب اسلامی مرکز

رئیس اداره تشخیص هویت سرهنگ [ناخوانا]

از سوی سرهنگ [ناخوانا]

[امضا]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

۸۲۹۴/ ۱۴

۲۵ آذر ۶۴

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]