[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، استانداری سوّم؛ شمارۀ: ۹۶۹/۶۳۲؛ تاریخ: ۲۹/۳/۱۳۲۴؛ محرمانه

 

ادارۀ استانداری استان ۳

شهربانی خلخال گزارش می‌دهد: روز ۲۶/۲/۲۴ اسحٰق وحدت و یعقوب وحدت از مبلّغین مذهب بهائی (که مصادف با روز ورود آقای سیّد حمدالله ذکایی نماینده مجلس شورای ملّی بوده)، به ده هروآباد وارد و در منزل صدر مهدوی بهائی از مالکین ده مزبور سکونت نموده‌اند. اهالی از ورود و تبلیغات آنها بدبین و به مقام شکایت آمده و تقاضای جلوگیری نموده‌اند و ضمناً دو نفر مزبور به ده آل‌هاشم رفته، در آن‌جا شروع به تبلیغات نموده‌اند و چون اغلب اهالی آن‌جا سادات می‌باشند، برای شکایت از عملیّات آنها به هروآباد آمده، به فرمانداری و آقای ذکایی مراجعه و تقاضای جلوگیری نموده‌اند که از طرف ژاندارمری مأمور اعزام و اشخاص مزبور را که قصد اقدام به فساد داشتند، جلب و بازجویی به عمل آمده، سپس دعوتی از رؤسای ادارات دولتی و ژاندارمری به عمل آمده و از بهائیان مزبور التزام کتبی گرفته شده که از تظاهرات و ایجاد فتنه و فساد خودداری و انتظامات را مراعات نمایند و در صورتی[۱] که شکایتی داشته باشند به فرمانداری مراجعه نمایند.

کفیل شهربانی استان ۳، خاکپور

رونوشت بالا جهت استحضار به وزارت کشور تقدیم می‌شود: شمارۀ ۵۱۴ – ۳۰/۳/۲۴، محرمانه.

کفیل استانداری سوّم، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۲۳۸۲، تاریخ: ۵/۴/۲۴ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی.

[حاشیهٴ ۳:] به نظر اقدامی ندارد. در صورتی که اجازه می‌دهند، بایگانی شود. ۱۴/۴/۲۴.

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: صورت.