[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت امور خارجه، ادارۀ دفتر محرمانه؛ شمارۀ: ۳۲۲۶؛ تاریخ: ۷/۸/۱۳۲۲؛ پیوست: رونوشت؛ محرمانه

 

نخست وزیری

رونوشت گزارش سفارت شاهنشاهی در بغداد راجع به اقدام دولت عراق در خارج کردن بهائی‌های اتباع ایران از خاک عراق برای استحضار لفّاً تقدیم می‌شود و از هر گزارشی که بعداً برسد، نخست وزیری را مستحضر خواهد ساخت.

وزیر امور خارجه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۱۳۸۵ – ۱۰/۸/۲۲، محرمانه.

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]