[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ادارۀ کلّ شهربانی؛ شمارۀ: ۳۵؛ مورّخهٴ: ۲۱/۱/۲۳؛ رونوشت گزارش شهربانی زاهدان

 

شهربانی کلّ کشور

طبق گزارش شمارۀ ۱۴۳ – ۸/۱/۲۳ شهربانی زابل اخیراً هیأتی به نام هیأت صاحب‌الزّمانی از اهالی و کارمندان دوایر دولتی زابل به نظارت سرهنگ بهنام کلانتر مرز و آقای کفعمی مجتهد و سدیدی بازپرس دادگستری و سلطان‌شاهی کارمند دارایی و غیره تشکیل و هر شب چهارشنبه در منزل یکی از اعضاء[۱] مجتمع و علی‌الظّاهر منظور آنها ترویج امور مذهبی است. لیکن به طوری که فرماندار زیر شمارۀ ۲ – ۸/۱/۲۳ اشعار داشته‌اند، منظور باطنی آنها مقاصد دیگری است. بنا به دستور فرماندار عملیّات آنان را شهربانی زابل تحت نظر گرفته است. مراتب استحضاراً معروض می‌گردد.

رییس شهربانی زاهدان، پاسیار ۱، ساری‌اصلانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

٣- در نسخهٴ اصل نظار.