[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور، ادارۀ کلّ شهربانی، دایرهٴ اوّل؛ شمارۀ: ۴۷۶۲/۵۵۶۸/۱؛ تاریخ: ۱۳/۵/۲۲؛ محرمانه

 

وزارت کشور

محترماً به استحضار می‌رساند: طبق گزارش شهربانی مازنداران مدّتی است بهائیان بابل به نمایندگی دکتر فروغ‌الله بصّاری پزشک بهداری آن‌جا همه هفته در محفلی که واقع است در (درویش تاج‌الدّین) جمع شده و مشغول تبلیغات می‌باشد و اخیراً بخش‌نامه[ای] در میان اهالی منتشر نموده که رونوشت آن به پیوست تقدیم می‌شود. متمنّی است مقرّر فرمایند نظریّه اعلام دارند.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرتیپ خسرو‌پناه، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۹۸۱، تاریخ: ۱۵/۵/۱۳۲۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی.

[حاشیهٴ ۳:] به عرض برسد.

[حاشیهٴ ۴:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۳۰۸۰، تاریخ: ۲۳/۵ ].

[حاشیهٴ ۵:] ملاحظه شد، ۲۶/۵.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]