[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۲۹

شمارۀ: ۳۳۱۹-  ۲۲۰۱۴-  ۱

 

محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

به استحضار عالی می‌رساند: روز گذشته پس از آن‌که شعبهٴ ۲ دادگاه عالی جنایی مأمور رسیدگی به پروندهٴ قاتلین دکتر برجیس برائت ۸ نفر متّهمین مزبور را اعلام و عموم آنها از دادگاه آزاد شدند، بلافاصله متجاوز از دو هزار نفر از طلّاب و معمّمین و بازاری‌ها، مرتکبین به قتل را پس از خروج از دادگستری با قربانی کردن چند رأس گوسفند در مسیر آنها استقبال و در حال تجمّع به منزل آقای بهبهانی و از آن‌جا به منزل آقای کاشانی رفته، شام را در آن‌جا صرف می‌نمایند. در اثر حکم دادگاه مبنی بر برائت متّهمین و استقبال شایانی که از آنها به عمل آمده، هیجانی در بین مردم تولید و عموماً از رأی دادگاه اظهار تعجّب و تنفّر نموده و نسبت به آتیهٴ خود بیمناک بوده و اظهار می‌دارند با این وضع دیگر کسی تأمین جانی نداشته و در آتیه این قبیل قتل‌ها زیاد خواهد شد، چنان‌چه عمل دادگاه دربارۀ امامی، قاتل کسروی نیز باعث قتل هژیر و جنایات دیگر شد.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرتیپ دفتری، [امضاء]

 

[ مهر: ورود به دفتر محرمانهٴ نخست وزیر، شمارۀ: ۴ - ۲۳۹۰، تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۲۹ ]

[دستنوشته:] وزیر دادگستری این گزارش را مطالعه نماید. ۲۳ شهریور ۱۳۲۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]