[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

اداره:-----

دائره:-----

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۲۶

شمارۀ: ۹۰۹۹- ۳۶۱۴ - ۱

پیوست:-----

موضوع:-----

 

ریاست دفتر نخست وزیری

عطف به شمارۀ ۲- - ۷۱۹۸ – [تاریخ:] ۲۸ خرداد ۱۳۲۶ راجع به شکایت محفل روحانیّون [روحانی] بهائیان به استحضار می‌رساند: مراتب از شهربانی شاهی استعلام و جواباً گزارش می‌دهد روز ۱۲ خرداد ماه [۱۳۲۶] واعظی به نام بیان‌الحقّ به آن‌جا وارد و در مسجد شاهی در اطراف غیبت صاحب‌الزّمان و تنقید از مذهب بهائیان بیاناتی نمود که در نتیجه مردم تحریک و قصد ابراز تظاهراتی بر علیه آنان داشته‌اند که شهربانی مربوطه نام‌برده را احضار و تذکّرات لازم داده است و نیز در همان اوان درویشی به نام خیرالله سهرابی فرزند علی‌مدد، اهل فیروزکوه به شاهی وارد و با تنقید از بهائی در نظر داشته اقداماتی علیه نام‌بردگان و بر خلاف نظم عمومی نماید که شهربانی جلوگیری نموده است. واعظ مزبور فعلاً هم در حدود مازندران و شاهی مشغول وعظ و خطابه می‌باشد.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور، سرهنگ حسام وزیری، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] سابقه، ۴- ۱۳۳۶ – ۳ مرداد ۱۳۲۶.

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی شود. ۵ – ۵ - ۱۳۲۶ (احمد قوام؟).

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]