[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور؛ ادارۀ کلّ شهربانی، ادارۀ دفتر کلّ؛ شمارۀ: ۸۴۰۵؛ به تاریخ: ۱۱/۸/۲۳؛ محرمانه، مستقیم

 

جناب آقای نخست وزیر

گزارش تلگرافی شمارۀ ۲۹۱ شهربانی همدان ذیلاً معروض می‌گردد:

در تاریخ چهارِ ماهِ جاری، شب‌نامه‌ای خطّی که با مداد و کاغذ کاربن بدون آدرس از طرف اشخاص که مردم را به دین بهائی دعوت نموده، چند برگی در شهر منتشر، فوراً جمع‌آوری و در صدد کشف نویسنده برآمده، در تاریخ ششِ ماهِ جاری مجدّداً چند برگی شب‌نامهٴ دیگر که مسلمین را وادار به انقلاب بر ضدّ بهائی نموده و در شهر منتشر گردیده، جمع‌آوری، در ضمن غلام‌حسین لشکری دبّاغ اهل و ساکن همدان که طبق بازجویی صبح همان روز از دکّان نانوایی برای الصاق خمیر گرفته[۱] و مشغول الصاق بوده، دستگیر، قضیّه تحت تعقیب، نام‌برده فعلاً با قرار صادره از دادسرا زندانی، مراتب گزارشاً معروض.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس سیف، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] شمارۀ ۱۸۷۶ – ۲/۹/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] آقای دبیران، ۲۲/۹/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- این جمله در سند به همین شکل آمده است.