[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] رهبر

[تاریخ:] ١٠ تیر ۱۳۲۵

شماره: ۷۵۶

صفحه: ۶

ستون سوم

 

اعزام دو کامیون چاقوکش از سمنان به شاهرود!

روز چهارشنبه گذشته دو کامیون مرکب از ۶۰ نفر چاقوکش‌های سمنان که خود را جمعیت فدائیان سمنان! می‌نامند از سمنان به شاهرود عزیمت نمودند. مخارج این مسافرت از کیسه پر فتوت منتظر الوکاله این منطقه و عمال آن‌ها تأمین شده است. در رأس این میسیون آقایان زنجانی‌زاده (قاضی دادگاه!) رحیمیان (منشی دادگاه!) عبدالمحمد نباتی کارمند دارایی سمنان و عباس رهبر راننده لوکوموتیو قرار داشتند! از آنجایی که عملیات ماجراجویانه این افراد در سمنان مواجه با خونسردی و متانت آزادیخواهان و نفرت شدید عموم اهالی شده است، با این "مسافرت میخواهند در شاهرود تحریکاتی به عمل آورده باند ارتجاعی را در محور سمنان- شاهرود تقویت نمایند با ایجاد اغتشاشات خونین در آنجا (نظیر بهائی کشی! سال گذشته در شاهرود) موفقیت اربابهای خود را در انتخابات تأمین نمایند.

ما با در نظر گرفتن سوابق این عده در سمنان نظر مقامات مربوطه را باین موضوع جلب نموده و انتظار داریم در این موقع حساس از هرگونه پیش‌آ مد سوئی (علی‌رغم محرکین آن) شدیداً جلوگیری شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]