[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

پنجشنبه ٢٧ شهریور ماه ۱۳۵۹

صفحه ٢ کیهان

هشتم ذیقعده ۱۴۰۰- شماره ١١٠٩٧

                       

خانه تیمی رهبران فرقه ضاله بهائیت کشف شد

تهران- خبرگزاری پارس: یک خانه تیمی از رهبران فرقه ضاله بهائیت که در آن نشریات تحریک آمیزی علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز چندین قبضه تفنگ و سلاح های کمری و فشنگهای مربوطه به آن موجود بود، توسط مامورین کمیته مرکزی انقلاب اسلامی کشف شد . یکی از مامورین کمیته مرکزی در این زمینه به خبرگزاری پارس گفت: آخرین بولتنهای مخفی بهائیان که در آنها دستور استقامت در برابر جمهوری اسلامی داده شده بود ، در این خانه بدست آمد که در آن از کودتاچیان بهائی با نام شهید یاد شده است.

در این رابطه شخصی بنام ورقاء تبیانیان نیز بازداشت شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]