[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

ادارۀ انتظامات

[تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۲۵]

شمارۀ: ۱۶۸۹۸- ن- ۴۲۲۳۰

پیوست: عین مرجوعه

 

۸۴۹۱ – ۲۴ تیر ۱۳۲۵

 

وزارت کشور، ادارۀ انتظامات

عطف به نامهٴ شمارۀ ۱۳۶۱۸- ۳۹۰۲۷ تاریخ ۹ شهریور ۱۳۲۵ با اعادۀ دادخواست ثابتی و رضوانی و چند نفر دیگر در شکایت از میرزا حسین استیلا به استحضار می‌رساند: موضوع مربوط به قضیّهٴ هشتم تیرماه و اختلافات بین بهائیان و مسلمانان است که جریان امر و اقداماتی که شده، مفصّلاً به شمارۀ ۶۴۸۳ – ۱۳ مرداد ۱۳۲۵ و ۶۴۹۷ – ۷ مرداد ۱۳۲۵ گزارش شده و تأکید هم در تعقیب قضیّه و کیفر مرتکبین شده است. رونوشت دادخواست نیز برای اطّلاع و تعقیب موضوع به فرمانداری بیرجند فرستاده شد.

 

از طرف استاندار استان نهم

 

۱۶۸۹۸- ن ۴۲۲۳۰ – ۱۱ مهر ۱۳۲۵؛ پیوست دارد

رونوشت بالا با اعادهٴ مرجوعهٴ شمارۀ ۲- ۳۹۶۰ – ۲۴ مرداد ۱۳۲۵ برای اطّلاع به دفتر نخست وزیری ایفاد می‌شود.

وزیر کشور، [ امضاء: از طرف، فریدونی]

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای داودی.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۵۶۵۸، تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۲۵].

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی شود، ۱۷ مهر ۱۳۲۵.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]