[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت دادگستری، ادارۀ بازرسی کلّ کشور؛ شمارۀ: ۲۵۰۵/ ب؛ تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۲۵؛ پیوست: دارد

 

ریاست هیأت وزیران

پیرو شمارۀ ۲۰۰۷ – ۲۰ مرداد ۲۳، رونوشت گزارش دایرهٴ ثبت بیرجند راجع به وقایع روز ۸ تیر ۲۵ جهت استحضار عالی پیوست ایفاد می‌شود.

وزیر دادگستری و رییس بازرسی کلّ کشور، [ امضاء: از طرف، ناخوانا ]

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۳۴۴۴، تاریخ: ۲۸ شهریور ۲۵ ].

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۲۰۰۷ – ۲۰ مرداد  ۲۵ را لطف فرمایید. ۳۱ شهریور ۲۵.

[حاشیهٴ ۳:] آقای فخرایی، ۳۱ شهریور ۵.

[حاشیه ۴:] به قرار گزارش شمارۀ ۷۳۰۸/ ۶۱۳۶ وزارت کشور در بیرجند و زاهدان انتظامات برقرار و مرتکبین غائله تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. بایگانی شود.  ۲ مهر  ۲۵.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]